Условия за ползване на сайта

регистрация
Игри онлайн Условия за ползване на сайта
За използването на услугите на сайта 6igri.bg вие предоставяте определена информация. Затова е необходимо да се запознаете с условията за използването на услугите, предоставяни от 6igri.bg. Регистрирайки се в сайта, Вие се регистрирате като клиенти с условието, че разбирате и сте изцяло запознат с "Правата и задълженията", както и че задължително ще ги спазвате при ползването на услугите на сайта.

Вашата информация

Информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена. Ние събираме информация, която се съхранява на компютър. Чрез това изявление вие изразявате вашето желание да ни дадете тази информация, за да попълните вашият личен профил. Вие се съгласявате да поддържате съдържанието на вашият профил в съответствие с условията в този сайт. IP адресът Ви и вашият емейл адрес никога не се показват на трети лица.

Регистрация

Всеки потребител на 6igri.bg трябва да се регистрира, като попълни регистационната форма, в която оставя посоченият тип информация. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и непълна информация, Вие заявявате че сте напълно отговорен. Веднъж регистрирани Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията. Чрез регистрационната форма събираме следният тип информация:

e-mail адрес, пол, потребителско име, парола.

Използваме тази информация, за да Ви предоставим нашите услуги, като в никакъв случай ние няма да я предадем на трета страна, с изключение на случаите, в които законът ни задължава. Част от тази информация се публикува с вашето съгласие в профилът Ви, който е изложен публично на 6igri.bg. Съгласявате се част от информцията да бъде използвана за маркетингови и статически цели от 6igri.bg, което означава и получаването на търговска информация от 6igri.bg на емейл адреса попълнен при регистрация. При регистирането Вие въвеждате потребителско име и парола, като сте изцяло отговорен за тяхното ползване, както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна. Ако има съмнения за това, че вашият акаунт се използва от трета страна без ваше разрешение вие може да промените паролата за достъп. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на вашето потребителско име и парола и за всички действия произтичащи от вашата регистрация.

Права и задължения на страните

Като потребител на нашите услуги с Вашата регистрация се съгласявате, че:

Сте отговорен за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на 6igri.bg.
Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия. Вие няма да насилвате и преследвате потребителите на нашата услуга.
Ще използвате услугите ни по начин, който отговаря на законите в нашата страна. Заявявате, че няма да поставяте във вашият профил, никакви адреси, телефони, имена, урл, емаил адреси, ICQ номер, сексуални референции или каквито и да били сексуални предложения към трета страна и че няма да изпращате снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали както и няма да изнасяте персонална информация.
Вие няма да се представяте за друго лице
Вие няма да се обвързвате с реклами или обяви, на останалите членове на 6igri.bg, да купувате или продавате продукти/услуги чрез нашите услуги. Вие няма да изпращате спамове, джънк и меил на останалите членове.
Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
Вие няма да изпращате, дистрибутирате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация.
Вие няма да се намесвате и разрушавате услугите предоставяни от 6igri.bg или сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
Вие няма да изпращата пренасяте или дистрибутирате каквито и да били материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуеар или хардуеар. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.
Няма да преправяте заглавия, няма да обработвате каквато и да била част от 6igri.bg без нашето изрично съгласие.
Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на 6igri.bg. 6igri.bg не е и не може да бъде намесен в комуникацията и действията между отделните потребители и в случай, на възникване на конфликт с друг потребител на сайта Вие от изложеното до тук ни освобождавате от каквато и да е отговорност за искане, жалба или щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество. 6igri.bg запазва правото, но не и задължение да наблюдава разговорите между вас и останалите членове.
Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интлектуалната собственост или други права на трети страни.
Информацията, която сте публикували в сайта, могат да се използват и публикуват във всички интерфейси на 6igri.bg


Ние заявяваме че:

Всички изявления от Ваша страна са без наша подкрепа Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която ние и вие помествате в нашият сайт 6igri.bg запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра. 6igri.bg има правото, но не и задължението да премахва материали считани, че престтавляват форма на насилие срещу някои от членовете. 6igri.bg си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията. 6igri.bg може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите. Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в 6igri.bg, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази инфромация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна Възможно е някои от членовете и не-членове на 6igri.bg да превеждат някакви материали на сървъра и вие да бъдете намесени без ваше желание. Възможно е да се получи информация за вас чрез използването на сървъра и тя да се използва срещу вас. За това 6igri.bg не е отговорен за изпозването на личната информация, която вие избирате да разкриете. Моля внимателно избирайте какъв тип информация поставяте на сървъра.

Информация в сайта

Опциите, съветите, изявленията или друга информация съдържана на нашият сайт не може да бъде копирана.

Връзки с трети страни

6igri.bg може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

Авторски права

6igri.bg не отговаря за публикуваните флаш игри в сайта и не е техен собственик, освен на тези, които са обозначени с логото на сайта. Логото и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственостна 6igri.bg. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторко право.

Ограничение на отговорност

6igri.bg няма да е отговорен за случайни събития, последици или недиректни щети (вкл. Но не и ограничаващо вреди от загуба на информация, загуба на програми и др.). 6igri.bg не е оговорен за всякакви топографски грешки.

Промени на сайта

Ние запазваме правото се да:

Променяме съдържаннието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение
Да променяме съдържанието на сайта
Да премахваме линкове без предварително предупреждение
Да премахваме потребители в случай, че считаме че предложената информация не отговаря на условията по-горе. В такъв случай клиентът губи всички права, които е имал в сайта. 6igri.bg нямаме никакво задължение да възстанови регистрацията.

Игри онлайн - Всички права запазени © 2008 - 2022 6igri.bg
Chat